หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Bachelor of Business Administration Program in Management 

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) บธ.บ. (การจัดการ)

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ และภาคพิเศษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้บริหาร นักจัดการ นักวางแผน
  2. ผู้ประกอบการ เช่น เจ้าของธุรกิจส่วนตัว เจ้าของธุรกิจแฟรนไชน์ เจ้าของธุรกิจออนไลน์
  3. พนักงานในองค์กรภาครัฐ เช่น พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานกรมสรรพากร ฯลฯ
  4. พนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจ เช่น พนักงานการไฟฟ้า พนักงานธนาคาร ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งสร้างนักจัดการ บูรณาการองค์ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่สากล

โครงสร้างหลักสูตร