หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry Management

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ) บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ธุรกิจโรงแรม เช่น พนักงานบริการส่วนหน้า พนักงานแม่บ้าน พนักงานครัว พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  2. ธุรกิจนำเที่ยว
  3. ธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานประชาสัมพันธ์
  4. ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส. สาขาการโรงแรมและบริการ สาขาการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือเทียบเท่า
  3. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

ปรัชญาของหลักสูตร

รักงานบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชน

โครงสร้างหลักสูตร