หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

Bachelor of Business Administration Program in Retail Business

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. (ธุรกิจค้าปลีก)

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อ ระดับผู้จัดการร้าน
  2. ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนงานด้านต่างๆ ในเครือ ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ
  3. ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ ประเภทแฟรนไชน์
  4. ฝ่ายการตลาด และฝ่ายจัดการธุรกิจค้าปลีก
  5. นักวิชาการ ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
  2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

Facebook : คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

โครงสร้างหลักสูตร