หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) บธ.บ. (การตลาด)

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. เจ้าหน้าที่ทางการตลาด
  2. นักวิเคราะห์ทางการตลาด
  3. ผู้จัดการทางการตลาด
  4. นักวิจัยทางการตลาด
  5. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
  6. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
  7. พนักงานขาย
  8. ผู้ประกอบการอิสระ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการตลาด บูรณาการศาสตร์สมัยใหม่ ใส่ใจการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน

Facebook : https://www.facebook.com/MarketingNstru/

โครงสร้างหลักสูตร