หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
  2. นักทรัพยากรบุคคล
  3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  4. นักวิจัยทรัพยากรบุคคล
  5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
  6. ประกอบอาชีพอิสระ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ปรัชญาของหลักสูตร

บริหารคนด้วยความรู้ คู่คุณธรรม เน้นทักษะ มีสมรรถนะในอาชีพ

Facebook : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

โครงสร้างหลักสูตร