หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ และภาคพิเศษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ภาครัฐและภาคเอกชน
 2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
 3. ผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 4. นักพัฒนาเว็บไซต์
 5. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์
 6. เจ้าหน้าที่ธุรการในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอร์ฟแวร์
 8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารงานบุคคล
 9. ผู้ปฏิบัติงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 10. ผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์และระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
 11. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือมัลติมีเดีย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

ปรัชญาของหลักสูตร

ความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มุ่งชุมชนที่ยั่งยืน

Website : http://bizcom.nstru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/biscomnstru

โครงสร้างหลักสูตร