หลักสูตรบัญชี

หลักสูตรบัญชี

Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต บช.บ.

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ด้านการจัดทำบัญชี ได้แก่ พนักงานบัญชร สมุห์บัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เจ้าของหรือผู้บริหารสำนักงานบัญชี
  2. ด้านการสอบบัญชี ได้แก่ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เจ้าของหรือผู้บริหารสำนักงานตรวจสอบบัญชี
  3. ด้านการบัญชีบริหาร ได้แก่ พนักงานัญชีต้นทุน
  4. ด้านการภาษีอาการ ได้แก่ พนักงานบัญชีภาษีอากร ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
  5. ด้านการวางระบบบัญชี ได้แก่ ผู้วางแผนระบบบัญชี
  6. ด้านการศึกษาเทคโนโลยีทางการบัญชี ได้แก่ ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา
  7. ด้านตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

ปรัชญาของหลักสูตร

วิชาชีพบัญชีล้ำเลิศ คุณธรรมเป็นหนึ่ง เข้าถึงเทคโนโลยี เป็นที่พึ่งของชุมชน

โครงสร้างหลักสูตร


พิมพ์