หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน ฮิต: 927

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

Bachelor of Economics Program

ชื่อปริญญา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ศ.บ.

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิชาการเงินและบัญชี
 2. นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์การลงทุน
 3. นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
 4. นักวิเคราะห์สินเชื่อและการเงิน
 5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 6. นักวิเคราะห์ข้อมูล
 7. นักวิชาการคลัง
 8. นักวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
 9. นักวิชาการแรงงาน
 10. นักวิจัย
 11. นักวิชาการงบประมาณ
 12. นักการธนาคาร พนักงานทางการเงิน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

Website : http://manage.nstru.ac.th/economics

Facebook : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช

โครงสร้างหลักสูตร


 

อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

   

อ.วิชิต จรุงสุจริตกุล
ประธานหลักสูตร
   
             
             

อ.โสภณ ชุมทองโด
 

ดร.กาญจนพรรณ จรพงศ์
 

อ.ดำริห์ กูลระวัง
 

อ.นิภารัตน์ นักตรีพงศ์
             
             

อ.ชฎาภรณ์ ณ นคร
           
พิมพ์