หลักสูตรนิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตร์

Bachelor of Communication Arts Program

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ.

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • สาขาวิชาเอกการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่
 • สาขาวิชาเอกการสื่อสารมวลชนดิจิตอล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. บรรณาธิการ
 2. ผู้กำกับรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์
 3. ผู้สร้างสรรค์รายการ
 4. ผู้ประกาศ
 5. นักเขียน
 6. นักหนังสือพิมพ์
 7. นักออกแบบสื่อ
 8. นักจัดรายการวิทยุ
 9. นักจัดรายการโทรทัศน์
 10. นักโฆษณา
 11. นักประชาสัมพันธ์
 12. ผู้สื่อข่าว
 13. ช่างภาพ
 14. ผู้ประกอบการสื่ออิสระ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารที่ดีนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

Facebook : https://www.facebook.com/ComartsNSTRU/

โครงสร้างหลักสูตร


พิมพ์