หลักสูตรบัญชี

หลักสูตรบัญชี

Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต บช.บ.

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ด้านการจัดทำบัญชี ได้แก่ พนักงานบัญชร สมุห์บัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เจ้าของหรือผู้บริหารสำนักงานบัญชี
 2. ด้านการสอบบัญชี ได้แก่ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เจ้าของหรือผู้บริหารสำนักงานตรวจสอบบัญชี
 3. ด้านการบัญชีบริหาร ได้แก่ พนักงานัญชีต้นทุน
 4. ด้านการภาษีอาการ ได้แก่ พนักงานบัญชีภาษีอากร ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
 5. ด้านการวางระบบบัญชี ได้แก่ ผู้วางแผนระบบบัญชี
 6. ด้านการศึกษาเทคโนโลยีทางการบัญชี ได้แก่ ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา
 7. ด้านตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

ปรัชญาของหลักสูตร

วิชาชีพบัญชีล้ำเลิศ คุณธรรมเป็นหนึ่ง เข้าถึงเทคโนโลยี เป็นที่พึ่งของชุมชน

โครงสร้างหลักสูตร


 อาจารย์หลักสูตรบัญชี

   

อ.สอางเนตร ทินนาม
ประธานหลักสูตร
   
             
             

ผศ.ดร.ศิริพร หมื่นหัสถ์
 

ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน
 

ดร.มัลลิกา คงแก้ว
 

อ.อมรรัตน์ ชวลิต
             
             

อ.ปาริชาติ มณี
 

อ.เบญจา ทองพันธ์
 

อ.จินตนา แก้ววิจิตร
   

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

Bachelor of Economics Program

ชื่อปริญญา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ศ.บ.

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิชาการเงินและบัญชี
 2. นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์การลงทุน
 3. นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
 4. นักวิเคราะห์สินเชื่อและการเงิน
 5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 6. นักวิเคราะห์ข้อมูล
 7. นักวิชาการคลัง
 8. นักวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
 9. นักวิชาการแรงงาน
 10. นักวิจัย
 11. นักวิชาการงบประมาณ
 12. นักการธนาคาร พนักงานทางการเงิน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

Website : http://manage.nstru.ac.th/economics

Facebook : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช

โครงสร้างหลักสูตร


 

อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

   

อ.วิชิต จรุงสุจริตกุล
ประธานหลักสูตร
   
             
             

อ.โสภณ ชุมทองโด
 

ดร.กาญจนพรรณ จรพงศ์
 

อ.ดำริห์ กูลระวัง
 

อ.นิภารัตน์ นักตรีพงศ์
             
             

อ.ชฎาภรณ์ ณ นคร
           

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Bachelor of Business Administration Program in Management 

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) บธ.บ. (การจัดการ)

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ และภาคพิเศษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้บริหาร นักจัดการ นักวางแผน
 2. ผู้ประกอบการ เช่น เจ้าของธุรกิจส่วนตัว เจ้าของธุรกิจแฟรนไชน์ เจ้าของธุรกิจออนไลน์
 3. พนักงานในองค์กรภาครัฐ เช่น พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานกรมสรรพากร ฯลฯ
 4. พนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจ เช่น พนักงานการไฟฟ้า พนักงานธนาคาร ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งสร้างนักจัดการ บูรณาการองค์ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่สากล

โครงสร้างหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

   

อ.วราพร กาญจนคลอด
ประธานหลักสูตร
   
             
             

อ.ภัทราวรรณ วังบุญคง
 

อ.สายทิพย์ รัตนพาหุ
 

อ.เพียงใจ คงพันธ์
 

อ.ปิ่นฤดี หนูบุตร
             
             

อ.เตชิตา สุทธิรักษ์
 

อ.อุธรณ์ แก้วซัง
 

อ.วชิรวิทย์ บัวขาว
 

อ.พัทธนันท์ อธิตัง
             
             

อ.มนทิรา สังข์ทอง
 

ดร.พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ
 

อ.กุลวดี จันทร์วิเชียร
 

อ.อรรณพ ขำขาว
             
             

อ.นรินทร อิ่มใจ
           

หลักสูตรนิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตร์

Bachelor of Communication Arts Program

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ.

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • สาขาวิชาเอกการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่
 • สาขาวิชาเอกการสื่อสารมวลชนดิจิตอล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. บรรณาธิการ
 2. ผู้กำกับรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์
 3. ผู้สร้างสรรค์รายการ
 4. ผู้ประกาศ
 5. นักเขียน
 6. นักหนังสือพิมพ์
 7. นักออกแบบสื่อ
 8. นักจัดรายการวิทยุ
 9. นักจัดรายการโทรทัศน์
 10. นักโฆษณา
 11. นักประชาสัมพันธ์
 12. ผู้สื่อข่าว
 13. ช่างภาพ
 14. ผู้ประกอบการสื่ออิสระ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารที่ดีนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

Facebook : https://www.facebook.com/ComartsNSTRU/

โครงสร้างหลักสูตร


 

อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์

   

ผศ.ดร.ปรีดา นัคเร
ประธานหลักสูตร
   
             
             

ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล
 

ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา
 

ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน
 

ผศ.ชนิดา รอดหยู่
             
             

ผศ.กรกฎ จำเนียร
 

ดร.เมธาวี จำเนียร
 

อ.มนกาจ สิงหพันธ์
 

อ.ยศยง เซ็นภักดี

อ.ปัญจพร เกื้อนุ้ย
           
             

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry Management

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ) บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ธุรกิจโรงแรม เช่น พนักงานบริการส่วนหน้า พนักงานแม่บ้าน พนักงานครัว พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 2. ธุรกิจนำเที่ยว
 3. ธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานประชาสัมพันธ์
 4. ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส. สาขาการโรงแรมและบริการ สาขาการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือเทียบเท่า
 3. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

ปรัชญาของหลักสูตร

รักงานบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชน

โครงสร้างหลักสูตร


 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

   

อ.กิรฐากร บุญรอด
ประธานหลักสูตร
   
             
             

ดร.เพียงพิศ ศรีประเสริฐ
 

ดร.ธนกฤต ยอดอุดม
 

อ. ส.ศิริชัย นาคอุดม
 

อ.พรรณนภา เขียวน้อย
             
             

ผศ.บุษลิน ขวดทอง
 

อ.ฐิติมา รัตนพงษ์
 

อ.ศิรินันท์ พันธรักษ์