ความภาคภูมิใจ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นายสหรัฐ สีเทา และ นายวราเทพ วารินสะอาด นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลระดับดี ภาคบรรยาย บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรร

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ
นายสหรัฐ สีเทา และ นายวราเทพ วารินสะอาด
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ได้รับรางวัลระดับดี ภาคบรรยาย บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
การพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์
กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายใต้หัวข้อ " การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่่น"
(Glocalization of Research and Innovation)
ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565