ความภาคภูมิใจ

30 กันยายน 2565 คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการพิจารณารางวัลสำหรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ การเผยแพร่นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือจกแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 256

30 กันยายน 2565 คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการพิจารณารางวัลสำหรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
การเผยแพร่นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือจกแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นายสหรัฐ สีเทา และ นายวราเทพ วารินสะอาด นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลระดับดี ภาคบรรยาย บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรร

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ
นายสหรัฐ สีเทา และ นายวราเทพ วารินสะอาด
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ได้รับรางวัลระดับดี ภาคบรรยาย บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
การพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์
กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายใต้หัวข้อ " การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่่น"
(Glocalization of Research and Innovation)
ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565