ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริพร บุญรัตน์ และ นางสาวนฤวดี โททอง นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริพร บุญรัตน์ และ นางสาวนฤวดี โททอง นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาทในการแข่งขันนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ในงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2561