ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริพร บุญรัตน์ ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอภาคบรรยาย งานสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 11

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริพร บุญรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ในการนำเสนอภาคบรรยาย งานสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์