ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม TSR ผ่านเข้ารอบการประกวดชุดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันการพนันสำหรับเยาวชนและครอบครัว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกกาญจน์ ระฆังทอง นางสาวนงนุช ชุมภาที นายสิทธิพงค์ ทรงวิลาศ และนายอนันตชัย จูงศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ ในทีม TSR มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผ่านเข้ารอบการประกวดชุดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันการพนันสำหรับเยาวชนและครอบครัว จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 27 พฤษภาคม 2562