ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิษา หงส์ทอง ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกเป็นคณะทำงานกลุ่มแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคระดับภูมิภาค

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนิษา หงส์ทอง นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการสื่อสารมวลชนดิจิทัล ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกเป็นคณะทำงานกลุ่มแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคระดับภูมิภาค และได้รับทุนสนับสนุนในการจัดกิจกรรม จำนวน 200,000 บาท จากการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ภาคใต้) โดย สำนักงาน กสทช วันที่ 9 มิถุนายน 2562