ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุดารัตน์ ไชยคงทอง ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในกลุ่มสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุดารัตน์ ไชยคงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในกลุ่มสังคมศาสตร์ วิจัยเรื่อง “การรับรู้ภาพลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช” ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562