ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร หมื่นหัสถ์ ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร หมื่นหัสถ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชี ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติปริญญาแล้ว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562