ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษลิน ขวดทอง ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษลิน ขวดทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562