ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร กาญจนะ และ นางสาวณัฐนรี เพชรนุ่น ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร กาญจนะ และ นางสาวณัฐนรี เพชรนุ่น ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท ต่อคนต่อปี และให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562