ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นัคเร ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Muti Mentoring System ปีที่ 2 กลุ่ม MMS - งานวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นัคเร ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Muti Mentoring System ปีที่ 2 กลุ่ม MMS - งานวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิจัย และส่งเสริมทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานวิจัย จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)