ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกรรมการสภาวิชาการ ในส่วนของผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ

        คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกรรมการสภาวิชาการ ในส่วนของผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562