ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ จำเนียร ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ จำเนียร อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563