ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ส.ศิริชัย นาคอุดม ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ส.ศิริชัย นาคอุดม อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563