ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี จำเนียร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี จำเนียร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจาร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2563 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป