ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นสมัยที่ 2

        คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นสมัยที่ 2 โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563