ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอารียา โต๊ะหลี นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอารียา โต๊ะหลี นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 คน จากผู้สมัครรับทุนจากมูลนิธิฯ จำนวน 62 คน ประกาศผลเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564