ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จำนวน 5 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาการตลาดที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

1.นายณภัทร กาจญนะ
2.นางสาวณัฐนรี พริกนุ่น
3.นางสาวอภิยดา บุญชูศรี
4.นางสาวสุภรัตน์ สร้อยสุวรรณ
5. นางสาวประภัสรา ไตรเมศ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร