นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะบาร์เทนเดอร์ ประเภทคลาสสิค

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการแข่งขันทักษะบาร์เทนเดอร์ ประเภทคลาสสิค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยหลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีตัวแทนนักศึกษเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 คน คือ นางสาวนิชาภา ศรีแสงแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนายณัฐวัฒน์ เกิดแก้ว ได้รางวัลชมเชย ซึ่งการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้มีอาจารย์ผู้ดูแลโดย อาจารย์ฐิติมา รัตนพงษ์ และอาจารย์บุษลิน ขวดทอง

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช