ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎ จำเนียร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎ จำเนียร อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 เป็นต้นไป