อธิการบดี มอบโล่และเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและนักศึกษาที่มีคุณลักษณะดีเด่น

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 โดย เวลา 13.00 น. ผศ. ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบโล่และเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและนักศึกษาที่มีคุณลักษณะดีเด่น ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช