ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปรีดา นัคเร ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ปรีดา นัคเร อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA