ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์