ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา รอดหยู่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา รอดหยู่ อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป