คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจค้าปลีก ที่สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกของโครงการและได้บรรจุทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับ บริษัท. ซี พี ออล์ล จำกัด (มหาชน) ตาม. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา. 8(2). และ มาตรา 9(6). ที่สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกของโครงการและได้บรรจุทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ทุกคน