หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน

ดาวน์โหลด
  1. หลักสูตรปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 (สภาวิชาการอนุมัติ 2 มิ.ย.2563)
  2. แบบฟอร์มรายละเอียดการพัฒนาหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำ ปี 2563 (สภาวิชาการอนุมัติ 2 มิ.ย.2563)