มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 14

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการการทำงาน" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual).pdf


พิมพ์