ม.สวนดุสิต ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4

ประชุม/อบรม/สัมมนา ฮิต: 109

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการฝึกอบรม

พิมพ์