สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการสอน (และเพื่อตีพิมพ์ใน NIDA Case Research Journal รุ่นที่ 1)"
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 1"


พิมพ์