สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมสัมมนา

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมสัมมนา

เอกสารแนบ

  1. แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม/สัมมนา สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  2. ปฏิทินการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับบุคคลทั่วไป

พิมพ์