มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่องหลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์

ประชุม/อบรม/สัมมนา ฮิต: 115

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่องหลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์ ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 5310 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิมพ์