มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีพเลิร์นนิ่ง เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องนั่งเล่น รุ่นที่ 4

        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีพเลิร์นนิ่ง เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องนั่งเล่น รุ่นที่ 4 ในวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมภายในัวนที่ 9 กันยายน 2562


พิมพ์