วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธการตลาดสำหรับสถาบันการศึกษา

        วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธการตลาดสำหรับสถาบันการศึกษา : ค้นพบทางรอดฝ่าวิกฤต ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยการจัดการ - กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขพปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมอบรมท่านละ 4,500 บาท


พิมพ์