คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน TOR ได้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2

        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน TOR ได้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2

  1. รุ่นที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 - 1 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
  2. รุ่นที่ 2 ในวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,200 บาท


พิมพ์