สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐฯ

        สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 2560 และศึกษาปรพเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานสำหรับระบบ e-GP รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

  1. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562   ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
  2. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563    ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
  3. รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

พิมพ์