สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เสริมสร้างความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ

        สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเสริมสร้างความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

  1. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562   ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
  2. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563    ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
  3. รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
  4. รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

พิมพ์