สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6

        สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

  1. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562    ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
  2. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563    ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
  3. รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563         ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
  4. รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2563    ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
  5. รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563    ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
  6. รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563    ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

พิมพ์