สถาบันสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 9 หลักสูตร

        สถาบันสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษเสริมทักษะด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล จำนวน 9 หลักสูตร

  1. ปรับกลยุทธสื่อสารประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562)
  2. กลยุทธประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดยุคดิจิทัล (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562)
  3. กลยุทธการวางแผนประชาสัมพันธ์และการบริหารข่าวสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต (14 พฤศจิกายน 2562)
  4. เทคนิคการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการประชาสัมพันธ์และกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต้องรู้ (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562)
  5. เทคนิคการพูกเพื่อการประชาสัมพันธ์และการเป็นพิธีกรในรายการวิทยุและโทรทัศน์ (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562)
  6. เทคนิคการเขียนกล่าวคำปราศรัยและสุนทรพจน์ และการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และการทำรายการวิทยุกระจายเสียง วันที่ (22 พฤศจิกายน 2562)
  7. กลยุทธการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและรู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)
  8. กิจกรรมพิเศษและกิจกรรมสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ และการเขียนบทความสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์ วันที่ (29 พฤศจิกายน 2562)
  9. เทคนิคการให้บริการประทับใจ และเทคนิคการเป็นวิทยาการฝึกอบรม (30 พฤศจิกายน 2562)

สถานที่อบรม ห้องสุรกิจ โรงแรมอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,990 ต่อ 1 หลักสูตร หรือ 1 วัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : สถาบันสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ - หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 9 หลักสูตร.pdf


พิมพ์