วิทยาลัยโลจีสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 1

        วิทยาลัยโลจีสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (หรือจนกว่าจะเต็ม)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 1.pdf


พิมพ์