วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมจำนวน 2 หลักสูตร

        วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมจำนวน 2 หลักสูตร

  1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563
  2. โครงการฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://umdc.tsu.ac.th/

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมจำนวน 2 หลักสูตร.pdf


พิมพ์