มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 4 หลักสูตร

        กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 4 หลักสูตร

  1. การพัฒนาเครื่องมือและการประยุกต์ใช้งานข้อมูลภูมิภาคสนามอย่างมืออาชีพ (Smart Survey)
  2. การพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอร์ฟแวร์รหัสเปิด (LEAFLET for WEB MAP)
  3. การใช้งานโปรแกรม QGIS
  4. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน

ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเนื้อหาแต่ละหลักสูตรได้ที่ http://www3.cgistln.nu.ac.th/training

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 4 หลักสูตร.pdf


พิมพ์